Aikido Association of America founder Fumio Toyoda Shihan (picture donated by John Dore Sensei, Methuen Aikido).
Jan 24, 2013

Aikido Association of America founder Fumio Toyoda Shihan (picture donated by John Dore Sensei, Methuen Aikido).